Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Durrës, në kuadër të planit vjetor të aktiviteteve 🗓, gjatë muajit nëntor ka realizuar fushata me natyrë ndërgjegjësuese në disa shkolla të mesme të përgjithshme, teknologjike e profesionale të qytetit të Durrësit.

Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Durrës, në kuadër të planit vjetor të aktiviteteve 🗓, gjatë muajit nëntor ka realizuar fushata me natyrë ndërgjegjësuese në disa shkolla të mesme të përgjithshme, teknologjike e profesionale të qytetit të Durrësit.

🗣 Këto aktivitete kishin për qëllim informimin dhe sensibilizimin e nxënësve, stafit pedagogjik dhe stafit të shërbimit psiko-social në shkolla mbi qëllimin, rolin dhe funksionin e Shërbimit të Provës; Kodin e Drejtësisë Penale për të Miturit.

📌Një vëmendje e veçantë iu kushtua bashkëpunimit ndërinstitucional mes Shërbimit të Provës dhe Institucioneve Arsimore, për ndërhyrjet që mund të realizohen për parandalimin e kryerjes së veprave penale dhe ndihma konkrete që mund t’i ofrohet  të miturit në konflikt me ligjin nga shoqëria, mësuesit dhe shërbimi psiko-social, duke i konsideruar si një rrjet mbështetës për të miturin që garanton siguri dhe mund ta orientojë drejt qasjeve prosociale me qëllim ri-integrimin e tyre në shoqëri.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAJME