Pyetje të Shpeshta

Me drejtuan që të vij tek Shërbimi i Provës, por nuk e di përse.

Ka disa raste për të cilat i mituri në konflikt me ligjin drejtohet tek Shërbimi i Provës.

1.Kur gjykata ka vendosur ndaj tij një masë alternative, dënim jo me burgim sipas Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur, alternativa të dënimit me burgim sipas Kodit Penal dhe masave të tjera të përcaktuara në ligje të veçanta.

2.Kur gjykata ose prokuroria kërkon hartimin e raportit të vlerësimit individual për të mitur në konflikt me ligjin gjatë fazave të ndryshme të proçesit penal.

Jam dënuar me punë në interes publik, por jam duke ndjekur shkollën. A më pengon ky dënim për vazhdimin e shkollës?

Jo, pasi programi ditor hartohet duke marrë në konsideratë vendbanimin ose vendqëndrimin e të miturit, si dhe rrethana individuale si mosha, kushtet e jetesës, mënyra e rritjes dhe e zhvillimit fizik, edukimi dhe arsimimi, gjendja shëndetësore, gjendja familjare ose rrethana të tjera që mund të ndikojnë në ekzekutimin e vendimit.

A është e nevojshme të jem i shoqëruar në çdo takim nga mbrojtësi ligjor?

Po. Takimet zhvillohen në prani të mbrojtësit, prindit ose kujdestarit ligjor të të miturit.

Cilat mund te jene menyrat e dhenies se ndihmes konkrete ne reabilitim te te miturit?

Ne rastet e te miturve ka bashkepunim me disa organizata te cilat kane ofruar kurse trajnimi dhe punesim te perkohshem.

Ky është takimi i fundit pranë Shërbimit të Provës. Çfarë do të ndodhë më pas me dosjen time?

Në përfundim të ekzekutimit, specialisti i Shërbimit të Provës njofton me shkrim prokurorin për këtë fakt.

Çfarë ndodh nëse shkel detyrimet te Shërbimi i Provës?

Në rast të shkeljeve të detyrimeve nga i mituri i vënë në provë, Shërbimi i Provës harton një proçesverbal paralajmërimi, i cili i njoftohet të miturit, prindit apo kujdestarit të tij ligjor, mbrojtësit. Nëse i mituri i shmanget ekzekutimit të vendimit, Shërbimi i Provës pasi të ketë verifikuar faktet dhe rrethanat i raporton prokurorit dhe sipas rastit i propozon ndryshimin e vendimit.