Legjislacioni

 1. Ligji Nr. 10494, dt 22.12.2011 Per mbikeqyrjen elektronike
 2. Urdher nr.27 dt 18.03.2022 Per Miratimin e Rregullores per Administrimin e te Dhenave te Personave
 3. Urdhri i Ministrit të Drejtësisë nr. 452 dt. 31.12.2020 “Për miratimin e rregullores së Brendshme të Shërbimit të Provës”
 4. Urdhri i Ministrit të Drejtësisë nr. 453 dt. 31.12.2020 “Për miratimin e modelit të raportit të vlerësimit për të miturin në konflikt me ligjin,
 5. Urdhri i Ministrit të Drejtësisë nr. 454 dt. 31.12.2020 “Për miratimin e formatit të raportit të vlerësimit për mospërmbushje të masës alternati
 6. Urdhri i Ministrit të Drejtësisë nr. 455 dt. 31.12.2020 “Për miratimin e modelit të planit individual të trajtimit”
 7. Urdhri i Ministrit të Drejtësisë nr. 456 dt. 31.12.2020 “Për miratimin e formatit, përmbajtjes, mënyrës së krijimit dhe administrimit të regjist
 8. VKM nr. 207 dt. 10.04.2019 Për përcaktimin e autoriteteve kompetente dhe të procedurës që do të ndiqet për përmbushjen e detyrimeve të caktuara
 9. VKM nr.421 dt.08.07.2021 Për miratimin e rregullores së përgjithshme të Shërbimit të Provës
 10. Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur
 11. Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë
 12. Ligji nr. 78 2020 Për Organizimin dhe Funksionimin e Shërbimit të Provës
 13. Ligji nr. 79 2020 Për Ekzekutimin e Vendimeve Penale