BULETIN DHE FLETËPALOSJE

Buletin i Shërbimit të Provës nr.4 , 2014

Buletini i Shërbimit te Provës, është një publikim vjetor i Shërbimit të Provës mundësuar nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri.

Buletin i Shërbimit të Provës nr.3, 2012 - 2013

Buletini i Shërbimit te Provës, është një publikim vjetor i Shërbimit të Provës mundësuar nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri.

Manual për Punonjësin e Shërbimit të Provës, (ribotim i vitit 2014)

Manuali për Shërbimin e Provës është hartuar me iniciativën e Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, me qëllim që të ndihmojë në trajnimin e punonjësve të shërbimit të provës. Në këtë drejtim, aktualisht në Shqipëri nuk ka asnjë material tjetër trajnimi të vlefshëm në gjuhën shqipe. Manuali u përgatit me kontributin e ekspertëve të huaj dhe vendas dhe mund të konsiderohet si materiali bazë për cdo punonjës të ri të Shërbimit të Provës apo si një material reference për punonjësit më të vjetër. Ribotimi i vitit 2014, në ndryshim nga botimi i vitit 2009 dhe ribotimit të vitit 2010, pasqyron disa ndryshime në seksionin e shtojcave.

Fletëpalosje

"Shërbimi i Provës, Alternativat e Dënimit me Burgim dhe Mbikëqyrja Elektronike", botuar nga Shërbimi i Provës

Fletëpalosje

"Dënimet alternative dhe roli i Shërbimit të Provës", mundësuar nga OSBE

Buletin i Shërbimit të Provës nr.2 , viti 2011

Buletini i Shërbimit te Provës, është një publikim vjetor i Shërbimit të Provës mundësuar nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri.

Buletin i Shërbimit të Provës nr.1, viti 2010

Buletini i Shërbimit te Provës, është një publikim vjetor i Shërbimit të Provës mundësuar nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri.