Raporte

Raportet E Vlerësimit Të Cilët Hartohen Nga Shërbimi I Provës

  • Për të miturin në konflikt me ligjin.
  • Për përfundimin e masës alternative për shmangien nga ndjekja penale për të miturin në konflikt me ligjin.
  • Për personin nën hetim.
  • Për të pandehurin.
  • Për personin nën mbikëqyrje gjatë fazës së ekzekutimit në rastin e mbikëqyrjes së të dënurit të vënë në provë.
  • Për të dënuarin gjatë fazës së ekzekutimit në rastin e shqyrtimit të kërkesës për lirimin me kusht.
  • Për personin nën mbikëqyrje gjatë fazës së ekzekutimit në rastin e përfundimit para kohe të periudhës së vënies në provë.
  • Për personin nën mbikëqyrje gjatë fazës së ekzekutimit në rastin e përfundimit të dënimit alternativë apo përfundimit të përmbushjes së detyrimeve të caktuara.
  • Gjatë fazës së ekzekutimit në rastin e mospërmbushjes së detyrimeve nga personi nën mbikëqyrje.
  • Raport periodik të vlerësimit të personit nën mbikëqyrje.