Parimet

Ligjshmëria: garantimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut

Drejtësia: e paanshme dhe e drejtë, pa favorizim apo diskriminim

Konfidencialiteti: ruajtja e një niveli të lartë konfidencialiteti në kryerjen e detyrave tona

Integriteti: ruajtja e transparencës dhe llogaridhënies

Besueshmëria: marrëdhënie pozitive, të besueshme dhe bashkëpunuese

Mbështetja: i mbështesim dhe inkurajojmë të mbikëqyrurit që të jenë më të mirët që munden.

Humanizmi: i trajtojmë të tjerët ashtu siç do të donim të na trajtonin.