Drejtësia për të mitur Legjislacioni

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MD & BASHKIA KRUJË

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MD & BASHKIA GJIROKASTER

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MD & BASHKIA VLORE

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MD & BASHKIA FIER

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MD & BASHKIA KAVAJE

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MD & BASHKIA LUSHNJE

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MD & BASHKIA ELBASAN

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MD & BASHKIA PUKË

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MD & BASHKIA POGRADEC

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MD & BASHKIA KUKËS

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MD & BASHKIA DURRËS

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MD & BASHKIA BERAT

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI DREJTËSIA RESTAURUESE

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MD & BASHKIA KURBIN

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MD & BASHKIA TROPOJË

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MD & BASHKIA DIBËR

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MD & BASHKIA SHKODËR

VKM NR. 314, DATE 15.05.2019, “PËR ORGANIZIMIN, FUNKSIONIMIN, SI DHE PËRCAKTIMIN E RREGULLIMEVE SPECIFIKE LIDHUR ME STRUKTURËN DHE ORGANIKËN E QENDRËS SË PARANDALIMIT TË KRIMEVE TË TË MITURVE DHE TË RINJVE”

VKM NR. 207, DATE 10.04.2019, “PËR PËRCAKTIMIN E AUTORITETEVE KOMPETENTE DHE TË PROCEDURËS QË DO TË NDIQET, PËR PËRM BUSHJEN E DETYRIMEVE TË CAKTUARA NGA GJYKATA PËR TË MITURIN NË KONFLIKT ME LIGJIN”

VKM NR. 233, DATË 17.04.2019 “PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLIMEVE TË VEÇANTA LIDHUR ME FUNKSIONIMIN E MJEDISEVE, TË NIVELIT TË SIGURISË SË TYRE DHE STANDARDET E PROGRAMEVE TË EDUKIMIT E TË REHABILITIMIT, NË RASTET E KUFIZIMIT TË LIRISË SË TË MITURVE”

VENDIM NR.79 UDHËZIM MBI CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE
TË DREJTESISË PËR TË MITUR

VENDIM I KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR. 148, DATË 20.3.2019 PËR PROCEDURËN QË ZBATON SHËRBIMI I PROVËS NË RAST TË MOSPËRMBUSHJES SË MASËS ALTERNATIVE TË SHMANGIES NGA NDJEKJA PENALE

VENDIM I KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR. 149, DATË 20.3.2019 PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN, FUNKSIONIMIN, KARAKTERISTIKATE PËRDORIMIT E AKSESIMIT, TË DHËNAT PARËSORE E DYTËSORE DHE DHËNËSIN E INFORMACIONIT TË SISTEMIT TË INTEGRUAR TË TË DHËNAVE TË DREJTËSISË PENALE PËR TË MITUR.

VENDIM NR. 541, DATË 19.9.2018, PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË SË DREJTËSISË PËR TË MITUR DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT 2018–2021

URDHRI PER MIRATIMIN E FORMATIT TE RAPORTIT PER MOSPERMBUSHJEN E MASES ALTERNATIVE TE SHMANGIES NGA NDJEKJA PENALE E TE MITURVE NE KONFLIKT ME LIGJIN

URDHER PER MIRATIMIN E FORMATIT TE PLANIT INDIVIDUAL PER PERMBUSHJEN E DETYRIMIT TE CAKTUAR NGA GJYKATA PER TE MITURIN NE KONFLIKT ME LIGJIN

URDHER PERCAKTIM I FORMES DHE RREGULLAVE TE PERGATITJES SE DOKUMENTIT PER LIRIMIN ME KUSHT TE TE MITURVE TE DENUAR

URDHER PERCAKTIMI I ELEMENTEVE TE MARREVESHJES PER ZBATIMIN E MASES SE SHMANGIES NDERMJETESIT NGA KDMP

URDHER I PERBASHKET PER RREGULLIMIN E PROCESIT ARSIMOR NE INSTITUCIONET E EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE PER TE MITUR

URDHER PERCAKTIMI I FORMES SE REGJISTRIT TE POSACEM TE MASES ALTERNATIVE TE SHMANGIES NGA NDJEKJA PERNALE, “PARALAJMERIM ME GOJE”

URDHER MIRATIMI I FORMATIT DHE TE DHENAVE PER MASEN ALTERNATIVE TE SHMANGIES. “PARALAJMERIM ME SHKRIM”

URDHER RREGULLAT E PERDORIMIT TE SISTEMIT TE INTEGRUAR TE TE DHENAVE TE DREJTESISE PENALE PER TE MITUR NGA KDPM

MARREVESHJE BASHKEPUNIMI NDERMJET BASHKISE TIRANE DHE MINISTRISE SE DREJTESISE

MARREVESHJE BASHKEPUNIMI NDERMJET BASHKISE KORCE DHE MINISTRISE SE DREJTESISE

KERKESE PER BASHKEPUNIM BASHKIVE

LIGJI PËR TË DREJTAT DHE MBROJTJEN E FËMIJËS