Programi Transparences

 • Organigrama 2020
 • Struktura e Pagave
 • Funksionet dhe detyrat e SHP
 • CV-të dhe pagat
 • Procedura që ndjekin funksionarët e lartë të SHP për të marrë vendime
 • Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e SHP përfshirë adresën)   postare/elektronike për depozitimin e kërkesave dhe ankesave-Afatet dhe mënyrën e kthimit të përgjigjeve)
  • Koordinatori

Z.Edvjol Gogo, Inspektor në Drejtorinë e Inspektimit dhe Shërbimeve Komunitare.

  • E-mail: Edvjol.Gogo@sherbimiproves.gov.a
 •  
 • Tel
  • +355 69 31 577 99
 • Adresa
  • Rr. “Jordan Misja”, pranë Gjykatës së Krimeve të Rënda, Tiranë, Shqipëri
 • Orari
  • E Hënë – E Enjte, ora 08:00 – 16:30
    E premte: 08:00 – 14:00
  • Format kërkese / Shpjeguese (Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)
  • Format ankese / Shpjeguese (Procedura e ankimit tek Komisioneri)K

1- Vertetim i përfundimit të periudhës së dënimit alternativ.

Tarifa e shërbimit: falas

Aplikohet online nëpermjet e-albania.al

Afati: 15 nga dita e aplikimit

 • Njoftimi dhe konsultimi publik (Kliko këtu)
 • Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi
 • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve
 • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes
 • Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP
 • Lista e dokumenteve që administrohen nga AP me afatet e ruajtjes

 

 • Shënim: SHP nuk e ofron këtë shërbim.