Programi Transparences

 • Organigrama 2020
 • Struktura e Pagave
 • Funksionet dhe detyrat e SHP
 • CV-të dhe pagat
 • Procedura që ndjekin funksionarët e lartë të SHP për të marrë vendime
 • Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e SHP përfshirë adresën)   postare/elektronike për depozitimin e kërkesave dhe ankesave-Afatet dhe mënyrën e kthimit të përgjigjeve)
 • Legjislacion ndërkombëtar
 • Legjislacion kombëtar
 • Akte nënligjore
 • Rregullore
 • Kodi i sjelljes
 • Strategji
 • Raport vjetor
 • Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit
 • Manuale/dokument politikash, që ka lidhje me funksionet e AP dhe që prek publikun

 

  • Koordinatori

Z.Edvjol Gogo, Inspektor në Drejtorinë e Inspektimit dhe Shërbimeve Komunitare.

  • E-mail: Edvjol.Gogo@sherbimiproves.gov.a
 •  
 • Tel
  • +355 69 31 577 99
 • Adresa
  • Rr. “Jordan Misja”, pranë Gjykatës së Krimeve të Rënda, Tiranë, Shqipëri
 • Orari
  • E Hënë – E Enjte, ora 08:00 – 16:30
    E premte: 08:00 – 14:00
  • Format kërkese / Shpjeguese (Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)
  • Format ankese / Shpjeguese (Procedura e ankimit tek Komisioneri)K
 • Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë (nëse ka të tillë)
 • Planet strategjike të punës
 • Raporte monitorimi/auditimi (p.sh:KLSH)
 • Raporte monitorimi Janar-Prill 2020
 • Relacion shpejgues Janar-Prill 2020
 • Raporte monitorimi Maj-Gusht 2020
 • Raporte shpjegues Maj-Gusht 2020
 • Raporte monitorimi Shtator-Dhjetor 2020
 • Relacion shpejgues Shtator-Dhjetor 2020
 • Raporte monitorimi Janar-Prill 2021
 • Relacion shpejgues Shtator-Dhjetor 2021
 • Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës së SHP

Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara
Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset
Donacione, sponsorizime
SHP nuk ka patur donacione/subvencione.
Dokumente që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara
Shënim: SHP nuk vetëfinancohet dhe nuk administron asnjë përqindje të të ardhurave sekondare që realizon

Lista e kontratave të lidhura (përfshirë shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve)
Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik
Regjistri i realizimeve të prokurimit publik
Informacion mbi zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme

1- Vertetim i përfundimit të periudhës së dënimit alternativ.

Tarifa e shërbimit: falas

Aplikohet online nëpermjet e-albania.al

Afati: 15 nga dita e aplikimit

 • Njoftimi dhe konsultimi publik (Kliko këtu)
 • Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi
 • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve
 • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes
 • Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP
 • Lista e dokumenteve që administrohen nga AP me afatet e ruajtjes
 • Regjistri i Kërkesave dhe përgjigjeve i përditësuar (sipas Modelit të Regjistrit të miratuar nga Komisioneri)
 • Regjister i Kerkesave per Informacion, Viti 2016-2020
 • Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve – Viti 2021
 • Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve, Janar-Mars 2022

 

 • Shënim: SHP nuk e ofron këtë shërbim.