Fjala e Drejtorit të Përgjithshëm

Shërbimi i Provës është një institucion i specializuar për mbikëqyrjen e dënimeve alternative që synon riintegrimin e qytetarëve që kryejnë vepra penale, parandalimin e përsëritjes së veprës penale dhe krijimin e një klime më të sigurt për të gjithë shoqërinë.

Falë punës së vazhdueshme të punonjësve tanë, përkushtimit dhe njohurive të posaçme të tyre, është arritur integrimi shoqëror i personave nën mbikëqyrje, shmangia e recidivizmit për shumë të dënuar dhe garantimi i një shërbimi cilësor në të gjitha fazat.

Në vëmendjen tonë të veçantë mbetet sidomos trajtimi i të miturve për të shmangur dënimin penal të tyre dhe për t’u garantuar rehabilitimin përmes asistencës së menjëhershme dhe efikase bazuar në Strategjinë Kombëtare për të Miturit, si dhe në çdo praktikë tjetër të vlefshme.

Çfarë është arritur përgjatë këtyre viteve nga Shërbimi i Provës është vërtet inkurajuese, por ne jemi të vetëdijshëm se kjo është një punë e vazhdueshme dhe shumë komplekse, që kërkon jo vetëm punonjës të përkushtuar dhe ekspertizë të lartë, por edhe një bashkërendim institucional më të gjerë me organe të tjera shtetërore dhe organizata partnere brenda e jashtë vendit.

Jemi të vendosur të përmbushim misionin tonë që na ngarkon ligji dhe të kontribuojmë për ndërtimin e një shoqërie më të sigurt që ka në themel respektimin e vlerave njerëzore dhe krijimin e mundësive të reja për ata që në një moment për arsye nga më të ndryshmet kanë qenë në konflikt me ligjin.

                                                                                                                     Ervin HOXHA