Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Tiranë në kuadër të zhvillimit të Planit Vjetor të Aktiviteteve zhvilloi leksion të hapur me studentë të Universitetit të Tiranës Fakuleti i Shkencave Sociale.

Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Tiranë në kuadër të zhvillimit të Planit Vjetor të Aktiviteteve zhvilloi leksion të hapur me studentë të Universitetit të Tiranës Fakuleti i Shkencave Sociale. Qëllimi i këtij takimi ishte njohja e studentëve me rolin, historikun, misionin, vizionin, parimet, organizimin dhe funksionimim e Shërbimit të Provës. Ata u njohën me legislacionin mbi të cilin organizohet veprimtaria e Shërbimit të Provës dhe konkretisht me Kodin Penal, Kodin e Drejtesisë Penale për të Mitur, Kodin e Procedures Penale, Ligjin për Ekzekutimin e Vendimeve Penale, Ligjin për Organizimin dhe Fuksionimin e Shërbimit të Provës dhe aktet e tjera nënligjore që rregullojnë veprimtarinë e Shërbimit të Provës. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAJME