Ne zbatim te VKM nr.234, date 20.04.2023 “Per marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarise, sjelljes apo perdorimit te burimeve njerezore, financiare dhe logjistike te administrates shteterore, gjate procesit zgjedhor per zgjedhjet vendore per vitin 2023”

Ne zbatim te VKM nr.234, date 20.04.2023 “Per marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarise, sjelljes apo perdorimit te burimeve njerezore, financiare dhe logjistike te administrates shteterore, gjate procesit zgjedhor per zgjedhjet vendore per vitin 2023”   denoncimet per perfshirjen ose nxitjen  apo kerkesen per perfshirje te punonjesve te institucionit ne veprimtari politike apo ne mbeshtetje te nje partie politike ose kandidati ne zgjedhje mund te behen ne adresen e emailit SekretariaDpshp@sherbimiproves.gov.al dhe nr. tel + 355(4)2232852.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAJME