“TRAJNIM MBI DHUNËN NË FAMILJE”

Në datat 7 – 8 dhjetor 2017 , specialistët e Shërbimit të Provës morën pjesë në  modulin e parë të trajnimit kombëtar mbi punën me autorët e dhunës në familje me temë “Komunikimi me një dhunues”  organizuar nga Linja e Këshillimit për Djem dhe Burra në Tiranë dhe organizata “ Gruaja tek Gruaja”. Ky trajnim kishte në bazë të tij aftësimin e punonjësve që ofrojnë shërbime publike dhe që janë në kontakte me dhunuesit, vecanërisht me ushtruesit e dhunës në familje. Punonjësit e Shërbimit të Provës diskutuan me ekspertët mbi situatat dhe shkaqet e ushtrimit të dhunës me bazë gjinore, mbi aftësitë për identifikimin dhe analizimin e profilit të një dhunuesi në kontekstin shqiptar, komunikimit me një dhunues, teknikat e këshillimit të një dhunuesi dhe sfidat e dala gjatë këtij procesi.

Trajnimi u realizua në kuadër të objektivave të Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe parashikimeve ligjore mbi Masat kundër Dhunës në Marrëdhëniet Familjare. Ky trajnim është pjesë e një procesi trajnimi në vijimësi të ofruesve të shërbimeve për dhunuesit dhe aktorëve të tjerë publikë me qëllim krijimn e një rrjeti profesionistësh në fushën e këshillimit dhe trajtimit të dhunuesve.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAJME