Shërbimi i Provës Përmet realizon takimin me Zyrën Vendore të Punësimit në Përmet

Gjatë muajit gusht, për degët territoriale të Shërbimit të Provës, në Planin Vjetor të Aktiviteteve është përcaktuar si aktivitet “Takim me Zyrat e Punës”.

 

Në takimin e mbajtur me Përfaqësues të Zyrës së Punës Përmet në datë 16.08.2022 ora 11:30 kanë marrë pjesë Drejtori i Degës Territoriale të Shërbimit të Provës Përmet dhe punonjësit e Zyrës së Punës Përmet znj. Eftali Pashollari dhe Znj. Anxhela Dauti.

Qëllimi kryesor i takimit ishte gjetja e kanaleve bashkëpunuese midis dy institucioneve për mbështetjen dhe përfitimin e të dënuarve me dënime alternative nga programet e punësimit dhe aftësimit profesional që zyra e punës ofron.

 

Në hapje të takimit Drejtori i DTSHP Përmet ka bërë një prezantim të përgjithshëm të institucionit të Shërbimit të Provës, misionit, funksioneve dhe detyrave që ky institucion ka.

Në vijim punonjësit e Zyrës së Punës Përmet kanë prezantuar të gjitha programet e punësimit, vetëpunësimit, arsimimit e formimit profesional që ky institucion ofron si dhe kushtet për përfitimin nga këto programe.

Referuar Ligjit Nr. 15/2019 “Për nxitjen e punësimit”, personat që kanë vuajtur dënimin me burgim, apo ndaj të cilëve është vendosur pezullimi i vendimit me burgim dhe zëvendësimi i tij me një dënim alternativ si dhe të miturit e të rinjtë në konflikt me ligjin kategorizohen tek “Grupet e veçanta”, pra tek grupet e disavantazhuar në tregun e punës dhe për këtë është kërkuar që fokusi mbi këto kategori të jetë më i madh. Në përmbushje të misionit të shërbimit të provës, shfaqet domosdoshmëri punësimi dhe aftësimi për tregun e punës të të dënuarve me dënime alternative, për të bërë më të lehtë rrugën drejt riintegrimit të tyre në shoqëri.

Nëpërmjet këtij takimi u sigurua forcimi i bashkëpunimit midis dy institucioneve vendore për rehabilitimin e personave nën mbikqyrje, uljen e rrezikut të përsëritjes së veprave penale në të ardhmen duke kontribuar kështu bashkarisht në mbrojtjen e interesit publik.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAJME