AKTIVITETI I ZHVILLUAR NË SHKOLLËN 9-VJECARE “ ZIHNI TOSKA “, BERAT

AKTIVITETI I ZHVILLUAR NË SHKOLLËN 9-VJECARE “ ZIHNI TOSKA “, BERAT

Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Berat në kuadër të Planit Vjetor të Aktiviteteve , ka zhvilluar në datë 20.10.2022 takimin në Shkollën 9-vjecare “ Zihni Toska “, Berat, me qëllim zhvillimin e fushatave sensibilizuese mbi ndërgjegjësimin e nxënësve për masat alternative të shmangies në klasat e 8-ta, 9-ta dhe në gjimnaze, të parashikuara në ligjin nr.37/2017 ‘Kodi I Drejtësisë Penale për të Mitur”. Pjesmarrës në takim ishin Drejtore e shkollës 9 vjeçare “Zihni Toska “ ZNj. Tatjana Hoxha psikolog, mësues kujdestar dhe nxënës të kësaj shkolle, nga DTSHP Berat pjesmarrës në takimin ishin i gjithë stafi i Degës Territoriale Berat.

Ky takim kishte dy objektiva kryesore :

– sensibilizuese e ndërgjegjësimin e nxënësve për masat alternative të shmangies .

– prezantimi i rolit dhe misionit të Shërbimit të Provës, risit e K.P. për të Mituri

Në këtë takim të mbajtur pranë ambjenteve të Shkollës “ Zihni Toska “ Berat, me drejtoren e shkollës,, mësuesit kujdestar, psikologen e shkollës dhe nxënësit e klasës së 9-të u paraqit një panoramë informuese e ligjit për të miturit dhe u diskutua rreth funksionimit dhe qëllimit të Shërbimit të Provës mbi procedurën e shmangies dhe rehabilitimit të të miturve në konflikt me ligjin, duke u bazuar në qëllimin e legjislacionit përkatës.

Tematikë e rëndësishme ishte diskutimi i rolit edukativ dhe parandalues i shkeljes së Ligjit nga të miturit, në bazë të informimit mbi legjislacionit në fuqi për të miturin, në bashkëpunim me drejtuesit e shkollave, psikologët, mësuesit kujdestar dhe prindërit.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAJME