AKTIVITETI I ZHVILLUAR NË SHKOLLËN 9-VJECARE “ SHYQYRI LAKRA “, BERAT

AKTIVITETI I ZHVILLUAR NË SHKOLLËN 9-VJECARE “ SHYQYRI LAKRA “, BERAT

Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Berat në kuadër të Planit Vjetor të Aktiviteteve , ka zhvilluar në datë 20.10.2022 takimin në Shkollën 9-vjecare “ Shyqyri Lakra “, Berat, me qëllim zhvillimin e fushatave sensibilizuese mbi ndërgjegjësimin e nxënësve për masat alternative të shmangies në klasat e 8-ta, 9-ta dhe në gjimnaze, të parashikuara në ligjin nr.37/2017 ‘Kodi I Drejtësisë Penale për të Mitur”. Pjesmarrës në takim ishin Drejtori i shkollës 9 vjeçare “Shyqyri Lakra “ Z. Shaqir Abedini, psikolog, mësues kujdestar dhe nxënës të kësaj shkolle, nga DTSHP Berat pjesmarrës në takimin ishin i gjithë stafi i Degës Territoriale Berat.

Ky takim kishte dy objektiva kryesore :

– sensibilizuese e ndërgjegjësimin e nxënësve për masat alternative të shmangies.

– prezantimi i rolit dhe misionit të Shërbimit të Provës, risit e K.P. për të Mituri

– Zhvillimin e një ushtrimi për të kuptuar rënien në konflikt me Ligjin.

Në këtë takim të mbajtur pranë ambjenteve të Shkollës “ Shyqyri Lakra “ Berat, me drejtoren e shkollës,, mësuesit kujdestar, psikologen e shkollës dhe nxënësit e klasës së 9-të u paraqit një panoramë informuese e ligjit për të miturit dhe u diskutua rreth funksionimit dhe qëllimit të Shërbimit të Provës mbi procedurën e shmangies dhe rehabilitimit të të miturve në konflikt me ligjin, duke u bazuar në qëllimin e legjislacionit përkatës.

Tematikë e rëndësishme ishte diskutimi i rolit edukativ dhe parandalues i shkeljes së Ligjit nga të miturit, në bazë të informimit mbi legjislacionit në fuqi për të miturin, në bashkëpunim me drejtuesit e shkollave, psikologët, mësuesit kujdestar dhe prindërit.

Për të kuptuar më mirë rënien në konflikt me Ligjin, u zhvillua një ushtrim, ku nxënësit u pyetën sa prej tyre kanë drejtuar biçiklete, motor dhe makinë dhe nga rezultati doli se disa prej nxëneësit kishin drejtuar mator dhe makinë, ju bë e qarte se pa mbushur moshën 18 vjec dhe pa patur një leje drejtimi nuk mund të drejtonim si motor edhe makine.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAJME