Seminari i parë mbi zhvillimin e një strategjie komunikimi për Strategjinë Ndërsektoriale të Drejtësisë

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media