Në kuadër të Planit të Aktiviteteve,Shërbimi i Provës Krujë ka realizuar takimin me gjimnazin Krujë.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media